Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Ders Kaydı ve Harç İşlemleri

Ders kayıt tarihleri her yıl Akademik Takvimde ilan edilir.

 

Ders kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öncelikle öğrencinin kendisi sorumlu olup, bu işlemleri kendileri yapmakla yükümlüdürler. Öğrenci, her yarıyılın başlamasından önce, akademik takvimde belirtilen sürelerde varsa harç borcunu ödedikten sonra öğrenci otomasyon sisteminde danışman öğretim elemanının gözetiminde alacağı dersleri seçer ve seçmiş olduğu dersleri danışmanına onaylatır.

 

Ders kayıt işlemlerini otomasyon sisteminde zamanında yapamayan öğrenciler, Akademik Takvimde belirtilen mazeret ders kayıt süreleri içerisinde mazereti ile birlikte dilekçeyle Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokula başvuruda bulunabilir. Mazeretleri uygun görülen öğrencilerin ders kayıtları yapılır. Mazeretli ders kaydı yapılan öğrenciler, kayıtları yapılana kadar geçen sürede devamsız sayılırlar.

 

a) Birinci sınıfta olup herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 1.70’in altında olan öğrenciler,

b) İkinci sınıfta olup herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 1.80’in altında olan öğrenciler,

c) Normal öğrenim süresi 2 yıl olan birimlerin son sınıfında 2.00 altında olan öğrenciler,

ç) Üçüncü sınıfta olup herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 1.90’ın altında olan öğrenciler,

d) Dördüncü ve beşinci sınıfta olup herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalamaları 2.00’ın altında olan öğrenciler.

Gözetim listesine alınan öğrencilerin bir yarıyıldaki ders yükü en fazla 24 AKTS’dir. Gözetim listesinde olduğu dönem sonunda ağırlıklı genel not ortalamalarını belirtilen düzeylerin üzerine çıkartan öğrenciler, bir sonraki yarıyılda normal ders yüküne tabi olurlar.

 

Öğrenci, almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, Akademik Takvimde belirtilen ders ekleme-bırakma haftasında seçmeli dersler için danışmanın uygun görmesi ve ders çakışması olmamak kaydıyla ders ekleme bırakma işlemi yapabilir.

 

Öğrencin, tabi olduğu müfredatta belirtilen zorunlu ders ve seçmeli derslerden, ders yükünü tamamlayacak şekilde ders kaydını yapmak ve danışmana onaylatmak zorundadır.

Evet, kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız, devamsız ve hiç alınmayan derslerin alınması gerekmektedir. Sistem sadece devamsız ve başarısız olunan dersleri otomatik olarak eklemektedir. Alt yarıyıllardan alınması gereken ancak ilk kez alınacak derslerin danışman gözetiminde öğrenci tarafından seçilip ders kayıtlarına eklenmesi gerekmektedir.

 

Söz konusu seçmeli ders programdan çıkarılmış bir ders ise veya danışmanın önerisi ve yönetim kurulu kararıyla başka bir seçmeli ders alınabilir.

 

Sadece Lisans programlarına kayıtlı ara sınıf öğrencileri, istemeleri halinde danışmanının olumlu görüşüyle ve ders yükü ile sınırlı olmak kaydıyla bir üst yarıyıl/yıl derslerinden ders alabilirler. Bunun için öğrencinin; önceki yarıyıllardan başarısız dersinin olmaması ve ağırlıklı genel not ortalamasının 3,00 veya üstünde olması şarttır. (2019 yılı sonrası ve yeni yönetmeliğe geçen öğrenciler için)

 

Evet, alınabilir, Önlisans ve Lisans öğrencileri muaf olduğu derslerinin otomasyon sistemine işlenmesi sonrasında muaf olduğu ders AKTS’si kadar bir üst yarıyıldan ders alabilir.

 

Akademik Takvimde belirtilen ders kayıt ve ders ekle-bırak süreçleri dışında ders ekleme ve ders çıkarma işlemleri yapılmaz. Öğrenci, süresi içinde almadığı veya kayıt yapmadığı derslere devam edemez ve bu derslerin sınavlarına giremez.

 

Öğrencilerin, her yarıyıl kayıt yapacakları dersleri Akademik Takvimde belirtilen sürelerde otomasyon sisteminden seçerek ders kayıt işlemini kesinleştirmeleri ve sonrasında danışmanlarına onaylatmaları gerekir. Danışman onayı ile birlikte ders kayıt yenileme işlemi tamamlanmış olur.

 

Kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremez ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. İzleyen yarıyılda ise kaydını yenilediği takdirde öğrencilik hakları devam eder.

 

Hayır, yapmalarına gerek yoktur. Zorunlu ve isteğe bağlı hazırlık (İngilizce) okuyan öğrencilerin Hazırlık Programı ders kayıtları Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından, zorunlu hazırlık (Arapça) okuyan öğrencilerin Hazırlık Programı ders kayıtları ise İlahiyat Fakültesi tarafından yapılacaktır.